WE

Anything you want to say, do it here.

Chúng ta nói về những điều chúng ta muốn nói.

Advertisements